هزینه و تعرفه تولید محتوا

پلان های دیگری نیز موجود می باشند در زیر پنج پلان اولیه  ارائه شده

 • طرح برنزی 1

 • 200،000 تومان

 • بررسی وب سایت
 • نیازسنجی محتوایی
 • تولید تقویم محتوایی
 • تولید 15 محتوا 500 کلمه ای
 • تصویر گذاری محتوا
 • سئو سازی مطالب
 • ویراستاری و نگارش
 • لینک سازی داخلی
 • انتشار در وب سایت
 • ارائه روند پیشرفت محتوا
 • طرح برنزی 2

 • 450،000 تومان

 • بررسی وب سایت
 • نیازسنجی محتوایی
 • تولید تقویم محتوایی
 • تولید 15 محتوا 1000 کلمه ای
 • تصویر گذاری محتوا
 • سئو سازی مطالب
 • ویراستاری و نگارش
 • لینک سازی داخلی
 • انتشار در وب سایت
 • ارائه روند پیشرفت محتوا
 • طرح اقتصادی

 • 650،000 تومان

 • بررسی وب سایت
 • نیازسنجی محتوایی
 • تولید تقویم محتوایی
 • تولید 20 محتوا 1500 کلمه ای
 • تصویر گذاری محتوا
 • سئو سازی مطالب
 • ویراستاری و نگارش
 • لینک سازی داخلی
 • انتشار در وب سایت
 • ارائه روند پیشرفت محتوا
 • طرح طلایی 1

 • 950،000 تومان

 • بررسی وب سایت
 • نیازسنجی محتوایی
 • تولید تقویم محتوایی
 • تولید 20 محتوا 2000 کلمه ای
 • تصویر گذاری محتوا
 • سئو سازی مطالب
 • ویراستاری و نگارش
 • لینک سازی داخلی
 • انتشار در وب سایت
 • ارائه روند پیشرفت محتوا
 • طرح طلایی 2

 • 1500،000

 • بررسی وب سایت
 • نیازسنجی محتوایی
 • تولید تقویم محتوایی
 • تولید 30 محتوا 2000 کلمه ای
 • تصویر گذاری محتوا
 • سئو سازی مطالب
 • ویراستاری و نگارش
 • لینک سازی داخلی
 • انتشار در وب سایت
 • ارائه روند پیشرفت محتوا